ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@zsp15.gliwice.eu

Menu
Licznik odwiedzin: 4013317

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Aktualności

Regulamin półkolonii zimowej oraz regulamin sanitarny

Data dodania: 2022-01-17

brak zdjęcia

REGULAMIN ZAJĘĆ
Półkolonie zima 2022” w Szkole Podstawowej nr 41

14.02- 18.02.2022

§1. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z klas I - VIII szkoły podstawowej.
§2.
Zgłoszenie na zajęcia jest możliwe poprzez osobiste złożenie wypełnionego formularza dostępnego w Sekretariacie szkoły. Kartę należy złożyć w Sekretariacie lub wrzucić do skrzynki przy wejściu do szkoły, najpóźniej 5 dni po jej pobraniu.
§3.
Podpisanie formularza o udział w zajęciach oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Rodziców/Opiekunów.
§4.
Uczestnicy zajęć przebywają pod stałą opieką wychowawców od godz. 7:00 do godz. 15.00.
§5.
Rodzice/Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
§6.
Dowóz i odbiór dziecka - uczestnika zajęć odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt Rodziców/Opiekunów.
§7.
Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka z zajęć u wychowawcy.
§8.
Dziecko może odebrać osoba, która została upoważniona pisemnie przez Rodzica/Opiekuna na karcie zgłoszenia uczestnika zajęć.
§9. Wpłatę
za uczestnictwo w zajęciach należy uiścić od 18.01 do 28.01.2022r.

Brak wpłaty w terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników, bez powiadamiania Rodzica/Opiekuna.

Wpłatę180,00zł za turnus, należy dokonać na numer konta:

28 1160 2202 0000 0005 0875 7249 z tytułem przelewu „Imię i nazwisko dziecka, wypoczynek”

§10. Rezygnację z turnusu należy zgłosić przed jego rozpoczęciem. Możliwa jest jedynie rezygnacja z całego turnusu. Zwrot opłaty jest możliwy na wniosek Rodzica/Opiekuna.
Jednocześnie informujemy, że w razie późniejszej rezygnacji z półkolonii, zwrot wpłaconej kwoty nie będzie możliwy.  Jest to związane z wcześniejszą rezerwacją atrakcji dla Państwa dzieci.
§11.
Uczestnicy zajęć mają prawo do:

 • uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach,
 • korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu zajęć,

 • uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy.

§12. Uczestnicy zajęć mają obowiązek:

 • podporządkowania się poleceniom wychowawcy,

 • przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,

 • brania czynnego udziału w programowych zajęciach,

 • posiadania obuwia i stroju sportowego, jeśli wymaga tego forma zajęć,

 • postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,

 • przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,

 • szanowania rzeczy własnych i kolegów,

 • przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż.,

 • natychmiastowego powiadomienia wychowawcy o zaistniałych problemach
  i wypadkach,

 • zapoznania się wraz z Rodzicami/Opiekunami z programem i regulaminem zajęć oraz bieżącymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi zajęć.

§13. Samowolne oddalenie się Dziecka od opiekunów, nie wykonywanie poleceń wychowawców, jak również nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach.
§14.
Opłata za zajęcia w przypadku karnego wykluczenia uczestnika nie będzie zwracana.
§15.
Organizatorzy zajęć zobowiązują się do zapewnienia:

 • wykwalifikowanej opieki pedagogicznej,

 • realizacji zajęć zgodnych z programem,

 • materiałów edukacyjnych do zajęć,

 • natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika zajęć
  o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych,

 • infrastruktury do realizacji programu zajęć z zachowaniem zasad BHP i ppoż. oraz zapewnieniu podstawowej opieki medycznej.

§16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w programie zajęć podyktowanymi szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają bezpośredniego wpływu.
§17.
Organizatorzy zajęć zastrzegają sobie prawo do wykorzystania zdjęć uczestników wypoczynku w celu autopromocji.
§18.
W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz wewnętrzne regulaminy i przepisy Szkoły Podstawowej nr 41 w Gliwicach.
§19. Warunkiem uczestnictwa dziecka w półkoniach jest dostarczenie, w dniu rozpoczęcia turnusu, podpisanego Regulaminu Sanitarnego.

Zatwierdzono dnia 17 stycznia 2022

_________________________________________________________________________

 

REGULAMIN SANITARNY
dotyczący wypoczynku dzieci na półkoloniach.


Oświadczam, że:

·        Uczestnik półkolonii …………………………………………… jest zdrowy, brak u niego objawów infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

·        Uczestnik półkolonii nie zamieszkiwał z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku.

·        Uczestnik półkolonii jest przygotowany do stosowania się do wytycznych
i regulaminów uczestnictwa, związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny.

…………………………………………………

(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów uczestnika wypoczynku:

1. Zobowiązuję się do udostępnienia organizatorowi i kierownikowi wypoczynku
numeru telefonu lub innego kontaktu, zapewniającego szybką komunikację.  
2. Zobowiązuję się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku,
w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów choroby (podwyższona
temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka). 
3. Oświadczam, że osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę są zdrowe, nie mają
objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlegają obowiązkowej kwarantannie
lub izolacji. 
4. Zobowiązuję się do poinformowania organizatora o fakcie chorowania dziecka na
chorobę przewlekłą,zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, na etapie
zgłaszania udziału w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. 
5. Zobowiązuję się do zaopatrzenia uczestnika wypoczynku w maseczki do użycia
podczas pobytu na wypoczynku. 

 ………………………………………………… 

(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Plik do pobrania:

 1. Regulamin sanitarny
 2. Regulamin półkolonii zimowej 2022